× Home About Theme Shows Events Team Sponsors Contact Us

Our Team

" The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team."

President Boat Club

Dr. Bharatkumar Bhagatraj Ahuja
25507001/7282
Email: director@coep.ac.in

Vice President Boat Club

Dr. N. A. Hedaoo
020-25507073

Regatta In-charge

Dr. Vikrant Keshav Haribhakta
020-25507234

Regatta Secretary

Nikhil Koli
+91 8446910389

Regatta Chief Coordinator

Tejas Ranka
+91 9172727481

Auditor

Aaditya Bahadkar
+91 7798795469

Sponsorship

Shreyas Khalkar
+91 8552805588
Shiwani Bayas
+91 9834697251
Yash Agrawal
+91 8624862414

Design

Shruti Rajapure
+91 7588607119
Sakshi Gujrathi
+91 8788571719
Nikhila Pushadapu
+91 8237807792

Media

Aditi Neralkar
+91 8149925795

Alumni Tracker

Ruchita Dahatonde
+91 9561398850
Hitesh Parihar
+91 7798510007
Mitali Kagwate
+91 8087082899

Infrastructure

Sujit Darandale
+91 9146917527
Rushikesh Rahinj
+91 9657392246

Refreshment

Prathamesh Kulkarni
+91 8793634138
Amey Jadhav
+91 8796277153
Nikhil Waybhase
+91 8149217517

Purchase

Akshay Shinde
+91 8975007257
Gaurav Pawar
+91 9130244189

Races

Sushant Elbhor
+91 8484011675
Mangesh Bhaskar
+91 7741902777

Electronic and System Management

Shubham Abhang
+91 8308422730
Renukadas Pimpalgaonkar
+91 8237289255
Apoorv Katkar
+91 9423783444

Safety

Dhanashree Bedke
+91 8380876174
Sanket Darandale
+91 7083104286

Documentation

Anuja Sonawane
+91 7774902454

Web Development

Prasad Dhamane
+91 9423200082
Aashish Shirgave
+91 8600462078

Photography

Sujoy Shivde
+91 9763704833

Event Advisor

Namrata Kala
+91 9763550675